شهریار ایران و فرمانروای آذربایجان
وکردستان۱۷۵۰-۱۷۸۱م -
فصل اول - معرفی مختصر آزاد خان افغان
آزاد خان افغان
Azad Khan Afghan Foundation
بنیاد آزاد خان افغان
Please click on the Book
آزاد خان افغان
آزاد خان افغان
Najim Azadzoi
Founder: M Najim Azadzoi